Politika privatnosti

Preduzeće za istraživanje tržišta i savetovanje Deep Dive doo Beograd – Stari Grad, Terazije 43/11, mb: 20948671, pib: 108187991 (u daljem tekstu “Deep Dive”) u obavljanju svoje delatnosti prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama. Deep Dive   je u potpunosti posvećen zaštiti privatnosti i očuvanju bezbednosti ličnih podataka svih korisnika panela. U nastavku teksta Politike privatnosti, preciznije će biće objašnjeno koja vrsta ličnih podataka ili drugih ličnih informacija se prikupljaju od registrovanih korisnika, kako se koriste, kao i prava koja korisnici panela imaju u pogledu obrade podataka.

Registracija i učešće u Panelu je dobrovoljna, te  korisnici pristankom na učešće u istraživanju daju saglasnost da Deep Dive prikuplja, obrađuje i deli deo njihovih ličnih podataka koji su u vezi sa istraživanjima u kojima korisnici panela učestvuju. Ukoliko korisnik panela želi da prekine da deli svoje podatke sa Deep Dive, svoju saglasnost može povući elektronski.

Politika privatnosti je u potpunosti usaglašena sa GDPR Uredbom o zaštiti podataka, svim relevantnim zakonima i međunarodnim sporazumima, kao i sa ESOMAR standardima.

 1. Definicije

Izraz “Lice” odnosi se na sva fizička lica koja dele podatke o ličnosti sa Deep Dive-om.

Izraz “Korisnik panela” se odnosi na sva lica koja dele podatke o ličnosti sa Deep Dive-om, a koja su registrovana kao korisnici panela Deep Dive-a.

Izraz “Korisnik” podrazumeva svako fizičko ili pravno lice koje pristupa web sajtu Deep Dive-a.

Izraz “Podatak” predstavlja svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

Izraz “Poverenik” odnosi se na Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, e-mail office@poverenik.rs.

Izraz “Politika upotrebe kolačića” podrazumeva posebna pravila o prikupljanju pojedinih podataka o ličnosti na Sajtu putem kolačića, koja čine sastavni deo Politike privatnosti.

Izraz “saglasnost” podrazumeva nedvosmisleni pristanak na obradu podataka o ličnosti. Lice koje je navršilo 15 godina može samostalno dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Saglasnost je samo jedan od zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima.

Izraz “Rukovalac” podrazumeva fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koje samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. 

 1. Rukovodilac podacima o ličnosti

Deep dive je rukovalac podacima o ličnosti, odnosno subjekt koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: “Zakon”).

Za sva pitanja u vezi sa obradom podataka, ili ostvarivanjem nekog prava iz odeljka 10. Prava korisnika panela, korisnik panela se može obratiti licu koje je zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti u Deep Dive-u, putem e-maila panel@deep-dive.rs, upućivanjem dopisa na adresu Terazije 43/11, Beograd ili pozivom na telefon 011 40 49 810. 

 1. Koje informacije prikuplja DEEP DIVE i na koji način

 Deep Dive podatke prikuplja prevashodno od korisnika panela, i to prilikom posećivanja Panela, registracije i otvaranja naloga na Deep Dive Panelu, prilikom popunjavanja ankete.

Deep Dive sprovodi istraživanja koja pomažu klijentima da steknu uvide u potrošačke navike korisnika. Odgovori koje korisnici panela daju u upitniku se obrađuju i u formi izveštaja dele sa klijentom, koji u skladu sa informacijama koji istraživači prezentuju donosi odgovarajuće poslovne odluke.

Deep Dive prikuplja lične podatke svojih korisnika, kada korisnik na dobrovoljnoj osnovi popuni formular za prijavu kako bi postao korisnik panela (i), kada učestvuje u konkretnom istraživanju (ii), pre slanju vaučera u zamenu za osvojeni broj poena (iii) kao i kada se korisnicima obraća putem e-maila (iv).

Deljenje ličnih podatka koje korisnik panela ostavlja u pristupnom upitniku je na dobrovoljnoj osnovi i ima za svrhu da selektuje korisnike za učešće u budućim istraživanjima. Deep Dive ohrabruje svoje korisnike da što potpunije popune pristupni upitnik kako bi uvećali šanse da budu izabrani za relevantne studije. Unošenjem ličnih podataka, korisnici panela daju saglasnost da Deep Dive obradi te podatke.

Kada su korisnici panela uključeni u studije, Deep Dive prikuplja podatke iz odgovora na anketu. Ovi podaci čuvaju se odvojeno od kontakt detalja i podataka iz profila, pri čemu treća lica partneri ili klijenti ne dobijaju nikakve lične informacije o korisnicima panela i primaju samo odgovore na pitanja iz ankete na način koji ne dozvoljava identifikaciju pripadnika panela. Deep Dive Panel za potrebe istraživanja koristi samo deo ličnih podataka u anonimnom obliku za statističke potrebe.

Podaci korisnika panela se čuvaju kao strogo poverljivi, a svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na Zakonu. Prikupljanje pojedinih podataka i njihovo korišćenje u svrhu marketinga, Deep Dive vrši samo na osnovu prethodne izričite saglasnosti korisnika panela. Deep Dive korisnika panela o tome uvek posebno obaveštava i naglašava da može tako datu saglasnost povući u svakom momentu.

Ukoliko je za istraživanje potrebno podeliti sa klijentima i dodatne lične podatke, Deep Dive će pre deljenja dodatnih ličnih podataka korisnika panela, zatražiti saglasnost od korisnika za svaki pojedinačni slučaj, a u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka. Treća lica – partneri ili klijenti, dobiće ove informacije samo u vidu odgovora na anketu i neće primati podatke o korisnicima panela koji bi mogli dovesti do njihove identifikacije.

Svi lični podaci prikupljeni tokom procesa registracije, u pristupnoj anketi i anketama za konkretno istraživanje, izuzev odgovora na posebno istraživanje nalaze se na bezbednim serverima i sistemima, a odgovarajući serveri su licencirani i/ili su u vlasništvu Deep Dive.

U okviru porudžbine vaučera korisnika panela, od podataka obrađujemo – ime, prezime, e-adresa, poštanski broj, grad i broj telefona. Ove podatke obrađuje isključivo Deep Dive i iste ne deli sa kompanijama od kojih Deep Dive dobija vaučere za nagrade.

Osim navedenih podataka, pojedine podatke o ličnosti Deep Dive prikuplja putem kolačića u skladu sa Pravilima upotrebe kolačića, od korisnika sajta i korisnika panela.

 1. U kojim slučajevima DEEP DIVE kontaktira korisnike panela?

Pored svih ostalih prethodno opisanih svrha, Deep Dive može da koristi informacije prikupljene od korisnika panela preko sajta ili ponekad može kontaktirati korisnike panela i u sledeće svrhe:

 • radi komunikacije za učešće u istraživanju;
 • povodom evidencije registrovanih korisnika panela;
 • radi podsećanja korisnika da popune pristupni upitnik kako bi bili pozvani na odgovarajuće istraživanje;
 • u svrhu isporuke nagrade;
 • da odgovori na probleme koji se odnose na održavanje i ispitivanje pritužbi, pitanja ili tehničke probleme sa kojima se korisnici panela mogu suočiti;
 • da ažurira evidenciju korisnika panela i obezbedi tačnost podataka korisnika;
 • za interne svrhe, kao što je kontrola kvaliteta, praćenje zadovoljstva korisnika i efikasnosti aplikacije;
 • pored odgovora na istraživanja prikupljenih od klijenta Deep Dive Panela, Deep Dive  ima pravo, kao što je gore navedeno, da primenjuje profilisanje informacija o korisnika svog panela prema popunjenim studijama sa analitičkim i istraživačkim ciljevima u svrhu veće potpunosti podataka. Ove informacije se uvek dele sa klijentom na način koji ne dozvoljava identifikaciju korisnika panela. Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, korišćenjem algoritma. Moguće je doći do automatizovanog donošenja odluka, koje uključuje i profilisanje na osnovu podataka koje su korisnici panela već dali. Ukoliko se korisnik panela ne slaže sa odlukom, isti ima pravo da izrazi svoj stav u vezi sa odlukom, kao i pravo da ospori odluku slanjem zahteva na panel@deep-dive.rs, u skladu sa čl. 38 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
 • u druge svrhe kada postoji eksplicitna saglasnost korisnika panela.

Dodatno, DEEP DIVE može kontaktirati korisnika panela koji je u pristupnoj anketi označio da želi da učestvuje u istraživanju u Fokus grupama putem telefona ili e-pošte. Prihvatanjem učestvovanja u istraživanju u Fokus grupama, korisnici panela su dali saglasnost na način rada fokus grupe, a posebno da se njihovo učestvovanje u Fokus grupama može zabeležiti video zapisom i da se isti može koristiti za potrebe istraživanja.

 1. Deljenje i objavljivanje ličnih podataka

Deep Dive ne deli, ne prodaje, ne iznajmljuje, ne trguje ili ne prenosi lične podatke prikupljene od strane korisnika panela, sa partnerima, klijentima, izvođačima ili trećim licima, osim onih opisanih u članu 3. ili onih za koje postoji posebna saglasnost u slučaju određenog izuzetka, i uvek se vrši na način koji ne može dovesti do identifikacije korisnika panela.

Deep Dive smatra da je zaštita privatnosti lica veoma važna, stoga nikada neće deliti lične podatke odnosno korisnika panela sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane u ovom Politikom privatnosti.

Lični podaci mogu biti preneti u kontekstu korporativne reorganizacije ili u kontekstu promene vlasništva preduzeća (uključujući, ali ne ograničavajući se na, spajanje, pripajanje ili prodaju celokupnog poslovanja Deep Dive-a ili deo toga). Deep Dive garantuje da će korisnici panela biti informisani u slučaju da se to dogodi, te da se stranka koja prima lične podatke o korisnicima panela, slaže sa svim relevantnim uslovima politike privatnosti i da namerava da koristi, štiti i održava sigurnost, integritet i poverljivost ličnih podataka u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Lični podaci, ukoliko je neophodno, mogu biti podeljeni u svrhe sudskog postupka ili sudskog naloga, ukoliko se smatra da je isto potrebno da bi se istražile, sprečile ili preduzele mere u vezi sa nezakonitim aktivnostima, sumnje na prevaru, situacije koje uključuju potencijalne opasnosti po fizičku bezbednost nekog lica, kršenja uslova na sajtu, ili u skladu sa drugim zakonskim zahtevima. Objavljivanje ličnih informacija može biti neophodno za obavljanje provere privatnosti ili bezbednost podataka i / ili istrage u odgovoru na žalbu ili bezbednosne pretnje.

U vezi sa deljenjem ličnih podataka, korisnici panela daju saglasnost da njihovi podaci mogu biti prosleđeni i / ili obrađivani van njihove zemlje stanovanja, u zemljama koje možda nemaju zakone za zaštitu podataka, uključujući i bez ograničenja Sjedinjene Države. Svi takvi transferi će se vršiti isključivo u skladu sa ovom Politikom privatnosti i važećim zakonom koji je na snazi, i Deep Dive će zadržati obavezu da održi nivo privatnosti personalnih podataka koji su jednaki zaštiti koja se nudi u domaćem zakonodavstvu, i kada je potrebno, primeni odgovarajuće mehanizme i sporazume. 

 1. Čuvanje informacija

Deep Dive čuva lične podatke prikupljene od strane korisnika panela za vreme dok su oni korisnici panela i, ukoliko je to neophodno, za potrebe unutrašnje analize ili zakonske obaveze (odnosno, ukoliko zakon zahteva da se informacije čuvaju određeni period), kao i u skladu sa ugovornim obavezama sa trećim licima.

U slučaju da korisnici panela ne žele da Deep Dive koristi njihove podatke, mogu pristupiti brisanju svog profila preko sajta panela. U slučaju prestanka članstva nekog profila, Deep Dive ne nastavlja da čuva ili koristi lične podatke u druge svrhe osim onih koje su opisane u prethodnom članu. Deep Dive nastavlja da primenjuje sigurnosne procedure kako bi osigurala sigurnost bilo kakvih ličnih podataka. Deep Dive može takođe čuvati datoteke dnevnika sa anonimnim informacijama za interne analize. Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo na osnovu saglasnosti korisnika panela obrađuju se u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti.

 1. Povezivanje na druge veb stranice

Stranica Deep Dive Panel nije povezana sa drugim stranicama ili aplikacijama. U slučaju da se u konkretnom istraživanju postavi zahtev za pristup eksternom linku Deep Dive nije odgovoran za Politiku privatnosti, praksu ili sadržaj web lokacija na tom linkovi. Korisnici panela dužni su da pregledaju informacije o privatnosti na eksternim linkovima.

 1. Očuvanje privatnosti maloletnih lica

Deep Dive smatra da je veoma važno da se zaštiti privatnost dece na Internetu i ne obrađuje lične podatke o detetu po osnovu obaveznog minimalnog uzrasta bez saglasnosti roditelja koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugog zakonskog zastupnika maloletnog lica. Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva.

Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka iz stava 1. ovog člana pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica. Roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, koji odluči da učestvuje u studiji sa svojim detetom daje indirektnu saglasnost da dete bude uključeno u studiju.

Deep Dive preduzima razumne mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.

 1. Mere bezbednosti

Deep Dive održava odgovarajuće online, offline, fizičke, tehničke, administrativne, elektronske i proceduralne mere bezbednosti, koje imaju za cilj da zaštite korisnike od neovlašćenog, slučajnog ili nezakonitog prikupljanja, pristupa, skladištenja, modifikacije ili otkrivanja svih informacija Deep Dive Panela. Pristup svim ličnim podacima ograničen je na nekoliko službenika koji su ovlašćeni da usled potrebe pristupe ovim informacijama, ali čak i u tim slučajevima Deep Dive službenici imaju obavezu da čuvaju podatke u tajnosti. Deep Dive redovno razmatra i vrši evaluaciju prakse sistema poverljivosti i zaštite, a u skladu sa svojim poslovnim potrebama, tehnološkim promenama i regulatornim zahtevima. Međutim, nikakav prenos preko Interneta nije 100% siguran i DD ne može garantovati i nije odgovoran za njegovu sigurnost. Korisnici DDP pristaju na ovaj rizik kada se odluče da koriste DDP usluge.

 1. Prava korisnika panela

Kao lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju, korisnici panela imaju zakonom zagarantovana prava u vezi sa svojim podacima. Prava korisnika panela su sledeća:

10.1. Pravo pristupa

Korisnik panela ima pravo da uputi zahtev Deep Dive-u za informaciju o tome da li Deep Dive obrađuje podatke o ličnosti korisnika panela. Ukoliko se podaci obrađuju, u svako doba korisnik panela ima pravo da traži pristup podacima o ličnosti.

Pravo na pristup uključuje i davanje informacije, između ostalog, o svrsi obrade, o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocima ili vrstama primalaca kojima su podaci korisnika panela otkriveni ili će im biti otkriveni naročito primaocima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti korisnika panela, o postojanju prava na ispravku, brisanje podataka o ličnosti, ograničavanje obrade, prava na prigovor i prava na podnošenje pritužbe nadležnom organu.

Tražene informacije se Deep Dive trudi da pruži u što je moguće kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili opravdano iziskuje duže vreme, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, ovo se odnosi samo na izuzetne okolnosti i tokom procesa Deep Dive će uredno obavestiti korisnika panela koji je podne zahtev za pristupanje ili dostavljanje informacija o svakom kašnjenju ili razlozima kašnjenja.

Ukoliko se Deep Dive ne slaže sa zahtevom za pribavljanje podataka, obavestiće korisnika panela u roku od 30 dana o razlozima odbijanja zahteva i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku.

Deep dive može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako je lice na koje se podaci odnose zahtevalo drugačije dostavljanje.

Ukoliko je zahtev korisnika panela očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se učestalo ponavlja, Deep Dive može naplatiti nužne administrativne troškove postupanja po zahtevu korisnika ili odbiti da postupi po zahtevu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

10.2. Pravo na ispravku i dopunu

Svi podaci koje Deep Dive obrađuje se pregledaju i verifikuju kao tačni, kad god je to moguće i redovno se ažuriraju. Ukoliko korisnik panela smatra da su podaci netačni ili dođe do njihove promene, isti ima pravo da traži od Deep Dive -a da izvrši ispravku ili dopunu njegovih podataka.

10.3. Pravo na zaborav (brisanje podataka)

Korisnik panela ima pravo da traži od Deep Dive -a brisanje svojih podataka o ličnosti, osim u slučaju da postoji zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za brisanje podataka (na primer, podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva). Kao rukovalac Deep Dive je dužan da podatke korisnika panela izbriše u sledećim slučajevima: a) podaci korisnika panela Deep Dive -u više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni; b) korisnik panela je opozvao pristanak za obradu podataka; v) korisnik panela je podneo prigovor na obradu podataka; g) ako su podaci korisnika panela nezakonito obrađivani; d) podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Deep Dive -a. Napominjemo da ukoliko korisnik panela zahteva brisanje svojih podataka o ličnosti ili odbije da ih da, može se desiti da Deep Dive neće biti u mogućnosti da ispunjava svoje ugovorne obaveze ili neće biti u mogućnosti da korisniku panela omogući korišćenje njegovih zakonskih prava, kao na primer pravo na reklamaciju.

10.4. Pravo na ograničenje obrade

Korisnik panela ima pravo da ograniči pristup svojim podacima Deep Dive -u i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti, u određenim situacijama. To pravo korisniku panela stoji na raspolaganju u slučaju da isti osporava tačnost podataka za vreme trajanja roka koji Deep Dive -u omogućava da proveri tačnost; u slučaju kada je obrada nezakonita, a korisnik panela se protivi brisanju podataka i umesto brisanja zahteva ograničenje; zatim kada korisnik panela smatra da Deep Dive -u više nisu potrebni podaci za svrhu obrade, ili je korisnik panela podneo prigovor na obradu, a za vreme trajanja postupka procene da li pravni osnov za obradu od strane Deep Dive -a preteže nad interesima korisnika panela.

10.5. Pravo na prenosivost podataka

Korisnik panela ima pravo da zahteva prebacivanje podataka drugom rukovaocu ukoliko se obrada zasniva na njegovoj saglasnosti ili se vrši automatizovanim sredstvima. Deep Dive vodi računa da svi podaci o ličnosti budu odmah dostupni i da su u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i mašinski čitljivom formatu.

10.6. Pravo na prigovor

Korisnik panela ima pravo da podnese prigovor na način na koji Deep Dive rukuje njegovim podacima, ukoliko se obrada podataka zasniva na legitimnom interesu Deep Dive -a. Pored toga, korisnik panela ima pravo i da u bilo kom trenutku uputi prigovor na obradu njegovih ličnih podataka u cilju direktnog marketinga (različitih oglasnih poruka koje Deep Dive šalje korisniku panela), koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

10.7. Pravo na opoziv saglasnosti

Ukoliko se obrada podataka zasniva na saglasnosti korisnik panela, isti može saglasnost povući u svako doba.

Saglasnost se može povući slanjem mejla na panel@deep-dive.rs, ili upućivanjem dopisa na adresu Deep Dive doo Beograd – Stari Grad, Terazije 43/11.

Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti, pre njenog povlačenja.

10.8. Kontakt za ostvarivanje prava

Za sva pitanja, zahteve i informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti i ostvarivanjem zaštite prava u ovoj oblasti, molimo da nam se obratite na:

 • e-mail adresu: panel@deep-dive.rs
 • kontakt telefon: 011 40 49 810;
 • pisanim putem na adresu: Preduzeće za istraživanje tržišta i savetovanje Deep Dive doo Beograd – Stari Grad, Terazije 43/11;

Svaki od ovih kanala komunikacije mora omogućiti službenicima Deep Dive-a identifikaciju korisnika panela koji upućuje zahtev i/ili upit za informaciju,  u skladu sa važećim procedurama.

U slučaju da korisnik panela smatra da se njegovi podaci obrađuju nezakonito, isti može da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, email: office@poverenik.rs.

Takođe, ukoliko iz bilo kog razloga Deep Dive nije u mogućnosti da udovolji zahtevu korisnika panela, uvek će tom licu dostaviti pisano objašnjenje i obavestiti ga o njegovom pravu na pritužbu Povereniku.

Korisnici Deep Dive Panela imaju pravo da povuku saglasnost za obradu ličnih podataka deaktivacijom Deep Dive Panel naloga preko svog profila. Deep Dive Panel će i dalje moći da koristi do tada prikupljene podatke/odgovore za potrebe istraživanja, ali će ih ukloniti u najkraćem mogućem roku, najkasnije sa zaključenjem poslednjeg aktivnog istraživanja korisnika Deep Dive Panela.

 1. Stupanje na stanu i promene politike privatnosti

Politika privatnosti stupa na snagu dana 01.06.2022. godine.

Deep Dive redovno revidira i ažurira informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz relevantnih propisa. Važeća verzija Politike privatnosti će uvek biti objavljena na web stranici Deep Dive Panela ili će korisnici panela biti obavešteni elektronskim putem. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, Deep Dive će tu informaciju bez odlaganja objaviti na Sajtu i direktno informisati korisnike panela putem njihove e-mail adrese, ukoliko Deep Dive raspolaže ovim podatkom.

Politika privatnosti - Online Panel Deep Dive