Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja, zajedno sa Politikom privatnosti koja je istaknuta na web stranici Deep Dive-a i bilo kojom dodatnom informacijom u FAQ odeljku, čine ugovor između Deep Dive-a i pojedinačnog korisnika koji se registrovao za učešće na Panelu. Pristupanjem i korišćenjem Panela, korisnik se saglašava sa Politikom privatnosti i odredbama Uslova korišćenja.

Osnovne informacije

Reference poput „mi/nas/nama/Panel/Deep Dive Panel“ označavaju kompaniju Deep Dive, osnovanu u Beogradu, pod matičnim brojem 20948671, na adresi Vase Čarapića 3/42, Beograd.

     1. Korišćenje usluga

Deep Dive pruža mogućnost članovima/korisnicima panela da učestvuju u istraživanjima. Učešće u panelu je na dobrovoljnoj osnovi. Registracijom na panelu, korisnik se saglašava da prima pozive za učešće u istraživanjima, a u skladu sa interesovanjima i preferencama koje je označio u pristupnom upitniku. Deep Dive ne garantuje minimalan broj poziva po korisniku.

Ukoliko korisnik ne želi da prima pozive ili da učestvuje u istraživanjima, on može da privremeno ili trajno deaktivira svoj nalog prateći uputstva koja su uključena u svakoj pozivnici za učešće u istraživanju.

Takođe, ukoliko nalog ostane neaktivan u periodu od dvanaest (12) meseci, odnosno korisnik ne odgovori ni na jedno istraživanje na koje je pozvan u toku ovog perioda, korisnički nalog se automatski ukida i korisniku se oduzimaju svi do tada sakupljeni bodovi.

     2. Registracija i upravljanje profilom

Da bi korisnik pristupio i koristio usluge Panela, potrebno je da popuni formular za registraciju i kreira korisničko ime i lozinku. Prilikom registracije neophodno je da upiše važeće lične podatke, uključujući puno ime i prezime, pol, datum rođenja, email adresu, broj telefona, zemlju stanovanja, poštanski broj i grad. Registracijom na Deep Dive Panel korisnik garantuje da je upisao tačne, aktuelne i potpune informacije koje će blagovremeno ažurirati kako bi se očuvala njihova tačnost. Deep Dive zadržava pravo da ograniči i/ili zabrani korišćenje ili pristup Panelu u slučaju da korisnik upiše, ili se pojavi osnovana sumnja da je upisao neistinite, netačne, zastarele ili nepotpune informacije o sebi.

Za ažuriranje informacija koje se tiču profila korisnika potrebno je pristupiti korisničkom nalogu na stranici Deep Dive Panela, odnosno stranici Moji podaci.

Ukoliko korisnik odluči da privremeno prestane da bude član Panela potrebno je da pristupi korisničkom nalogu i na stranici Moji podaci deaktivira slajdere za učestvovanje u Online panelu i/ili Fokus grupama. U slučaju da korisnik želi trajno da prestane da bude član Panela ili želi da prekine obradu svojih podataka, potrebno je da pošalje email sa ovim zahtevom na adresu panel@deep-dive.rs nakon čega će najkasnije za 7 dana od primljenog emaila svi podaci člana, osim email adrese, biti obrisani.

Deaktiviranjem naloga prestaje pravo korisnika na pristup Panelu, a svi prikupljeni poeni koji do trenutka deaktivacije nisu bili pretvoreni u vaučer, poništavaju se.

     3. Zaštita lozinke

Korisnik snosi odgovornost za bezbednost svog korisničkog imena i lozinke i isključivo je lično odgovoran za bilo kakve (ovlašćene ili neovlašćene) aktivnosti koje se odvijaju u okviru njegovog naloga. Korisnik je obavezan da lozinku čuva na sigurnom i ne otkriva je drugom licu. Deep Dive nije odgovoran za bilo kakve gubitke nastale upotrebom lozinke od strane trećeg lica.

Ukoliko korisnik zaboravi lozinku, može zatražiti novu na pristupnoj stranici aktiviranjem linka “Da li ste zaboravili lozinku?”, a ukoliko želi da izmeni lozinku može to učiniti na korisničkom nalogu na stranici “Promeni lozinku”.

     4. Odnos između korisnika i Deep Dive Panela

Korisnik je odgovoran za troškove računarske opreme/mobilnog telefona kojim pristupa na Panel, kao i za troškove interneta neophodne za povezivanje i pristup Panelu.

Korisnik je saglasan da registracija, pristup i korišćenje usluga Panela, uključujući, ali ne ograničavajući se na učešće korisnika u istraživanju, ne stvaraju bilo kakav vid partnerstva, zajedničkog ulaganja ili radnog odnosa sa Deep Dive-om ili njegovim klijentima. Korisnik je saglasan da su bodovi i proporcionalni podsticaji koje dobija za popunjavanje anketa samo kompenzacija koju prima za završena istraživanja.

     5. Bodovanje i princip nagrađivanja

Registracijom na Panel korisnik prihvata korelaciju konkretnih istraživanja sa unapred određenim brojem bodova koje sakuplja i menja za vaučere na svom korisničkom nalogu. U svakom trenutku, zbir bodova predstavlja osvojenu sumu u sistemu nagrađivanja Panela.

Bodovi se dodeljuju za popunjavanje pristupnog upitnika i učešće u istraživanjima. Različite ankete i istraživanja mogu da budu različito bodovani u zavisnosti od složenosti i vremena potrebnog za završetak svakog ponaosob, a što će unapred biti navedeno u e-mailu kojim se korisnik panela poziva da učestvuje u određenom istraživanju. Za svako istraživanje preko Panela, korisniku na email adresu koju je naveo prilikom registracije Deep Dive Panel dostavlja poziv za učestvovanje u istraživanju sa pristupnim linkom i obaveštenjem o broju bodova koje donosi učestvovanje u svakom pojedinačnom istraživanju.

U mejlu kojim se korisnik Panela poziva da učestvuje u istraživanju, takođe će biti naznačeno da li se određeni broj bodova dodeljuje i za parcijalno popunjenu anketu.

Bodovi imaju svoju vrednost i mogu da se zamene za vaučere nakon sakupljenog određenog minimalnog zbira bodova. Kada sakupi određen broj bodova, korisnik Panela može odabrati da li će bodove zameniti za vaučer ili će nastaviti sa sakupljanjem i kasnije zameniti za vaučer veće vrednosti.

Na svom nalogu korisnik Panela u svako doba može videti za koji vaučer može zameniti prikupljene bodove.

Bodovi se ne mogu prenositi na bilo koji drugi entitet unutar ili izvan Panela, niti se bodovima može trgovati.

Odgovarajući iznos bodova će biti uklonjen sa korisničkog naloga onog momenta kada je upućen zahtev za zamenu bodova za vaučer. Svaka upotreba i razmena bodova je konačna i jednom zamenjeni bodovi za vaučere ne mogu da budu vraćeni u slučaju da korisnik odustane od vaučera, osim u slučaju da odabrani vaučer nije trenutno dostupan ili postoje opravdani razlozi kao prepreka za zamenu bodova za vaučer.

Deep Dive se maksimalno trudi osigura pravilnu dodelu bodova. Ipak, ohrabrujemo članove panela da redovno i pažljivo kontrolišu svoj nalog kako bi bili sigurni da su im bodovi i nagrade ispravno dodeljeni i da stanje na nalogu odražava sve odgovarajuće transakcije. Ukoliko korisnik smatra da je na nalogu potrebno korigovati broj bodova ili da bodovi nisu ispravno dodeljeni, potrebno je da uputi email na panel@deep-dive.rs

Vaučeri koje Deep Dive šalje korisniku u zamenu za bodove imaju rok važnosti. U trenutku slanja svi vaučeri su unutar roka važnosti. Međutim, svaka od kompanija čije vaučere koristimo ima sopstvena pravila i korisnik je dužan da se sam obavesti o roku važenja vaučera, odnosno roku do kog je moguće iskoristiti vaučer. Vaučeri koje Deep Dive šalje nisu personalizovani i kompanije čije vaučere koristimo ni u jednom trenutku ne dobijaju niti jednu ličnu informaciju o korisniku Panela.

Korisnik panela izričito potvrđuje i slaže se da, ukoliko bude potrebno, a na osnovu važećeg poreskog zakona, lično izvesti nadležne organe o bilo kom novčanom iznosu koji je dobio pretvaranjem bodova i eventualno plati porez. Deep Dive ohrabruje svoje korisnike da se obrate nadležnoj lokalnoj poreskoj upravi za više informacija o mogućim obavezama.

Deep Dive zadržava pravo da prati svaku aktivnost članstva unutar svog sistema dodele bodova. U retkim prilikama, ukoliko postoji osnovana sumnja da je korisnik prekršio Kodeks ponašanja (videti tačku 7), a posebno ako aktivnosti na nalogu ukazuju na prevaru, zloupotrebu ili sumnjivo ponašanje i ako postoji razumna sumnja da se korisnik lažno predstavlja ili imitira drugu osobu u svrhu prikupljanja bodova, Deep Dive zadržava pravo da na zakonom dozvoljene načine proveri identitet korisnika.

Ukoliko Deep Dive nakon izvršenih provera, utvrdi da je korisnik prekršio Kodeks ponašanja, nalog može da bude ukinut, a panelista može da izgubi sve sakupljene bodove.

Deep Dive može da modifikuje, izmeni, obriše ili doda nove uslove za učestvovanje u programu ili uslugama u bilo kom trenutku bez prethodne najave.

     6. Zatvaranje korisničkog naloga od strane Deep Dive-a

Deep Dive može da prekine članstvo korisnika Panela ukoliko:

 1. dođe do kršenja bilo kog pravila i uslova korišćenja (uključujući sve uslove Politike privatnosti, Kodeksa ponašanja)
 2. je korisnik neaktivan 12 meseci (npr. prima pozive za ankete, ali nikada ne učestvuje u nekoj od anketa) ili
 3. korisnik zloupotreblja članstvo u panelu ili ga koristi u bilo koje nedozvoljene svrhe (npr. lažno predstavljanje sa ciljem prikupljanja bodova).

Deep Dive će po deaktivaciji naloga obavestiti korisnika o razlozima deaktivacije i uputiti ga da može da dostavi pisano objašnjenje sa zahtevom za reaktivaciju na adresu panel@deep-dive.rs, o kojoj će Deep Dive odlučiti.

Deep Dive zadržava pravo da, bez najave i po sopstvenom nahođenju, sopstvenom voljom ili po diktatu zakona ili lokalnih vlasti, prekine sa radom, te da samim tim ugasi sve korisničke naloge, čime prestaju da važe bodovi koji su sakupljeni do tog momenta, a nisu zamenjeni za vaučere.

     7. Kodeks ponašanja

Korisnik je dužan da se, prilikom korišćenja Panela, pridržava sledećih pravila:

 1. Dostavlja Panelu aktuelne i tačne podatke;
 2. Koristi samo jedan nalog za članstvo u Panelu;
 3. Pažljivo i iskreno odgovara na ankete i upitnike na koje je pozvan;
 4. Pristupa i koristi Panel u lične i nekomercijalne svrhe;
 5. Pristupa i koristi Panel tako da ne narušava lokalno ili međunarodno pravo, zakon, propis i ugovor;
 6. Ne prikuplja niti čuva lične podatke drugih korisnika Panela;
 7. Ne pristupa ni jednoj usluzi ili segmentu Panela za koje nema ovlašćen pristup;
 8. Ne postavlja na Panel bilo kakav material koji je preteći, klevetnički, nepristojan ili na bilo koji način krši zakon;
 9. Ne koristi štetne, ilegalne, obmanjujuće ili remetilačke programe poput virusa, spajvera, advera ili bilo kojih drugih programa koji mogu negativno da utiču na strukturu Panela i poremete njegovo normalno i uobičajeno funkcionisanje;
 10. Ne učestvuje u aktivnostima koje osnovano mogu da se smatraju nepropisnim ponašanjem ili zloupotrebom.

Deep Dive može izvršiti provere odgovora panelista u anketama kako bi se utvrdilo da dobijeni odgovori zadovoljavaju kriterijume kvaliteta (npr. vreme utrošeno za davanje odgovora i prisustvo kontradiktornih odgovora). U slučaju da je 3 (tri) puta ustanovljen loš kvalitet odgovora korisnika, Deep Dive zadržava pravo da deaktivira nalog nesavesnog korisnika Panela. U zavisnosti od situacije, Deep Dive će razmotriti svaki slučaj i odlučiti o ponovnoj aktivaciji naloga ukoliko korisnik uloži pisano objašnjenje na adresu panel@deep-dive.rs. Ukoliko korisnik ne pruži pisano objašnjenje, nalog će biti ukinut u skladu sa članom 6. Uslova korišćenja, a prikupljeni poeni će biti oduzeti.

     8. Intelektualna svojina

Autorska i sva druga prava intelektualne svojine (uključujući, ali ne ograničavajući se na prava baze podataka, softverska prava, zaštitne znakove i prava na dizajn u svim slučajevima bili registrovani ili ne) u vezi sa svim materijalom koji se nalazi na Panelu (uključujući, ali ne ograničavajući se na, dizajn, tekstove, slike, grafike, logotipe, slike, interfejs, softverski, izbor i raspored) pripadaju Deep Dive-u osim ako nije drugačije naglašeno. Korisnik panela ni u kom slučaju ne može steći pravo na materijal koji se nalazi na Panelu.

Prema tome, sadržaj ovog sajta ne može da se prodaje, kopira, modifikuje, reprodukuje, objavljuje ili aploaduje, prenosi ili distribuira na bilo koji način, u celini ili delimično, bez prethodne saglasnosti vlasnika sajta osim pod uslovom da (a) priznaju Deep Dive kao izvor materijala i (b) obaveste treću stranu kojoj distribuiraju informacije o ovim Pravilima i uslovima, kao i činjenicama u vezi sa njima. Dozvoljeno je, međutim, štampanje i elektronsko čuvanje sadržaja stranice za ličnu upotrebu, ali ne za javne ili komercijalne svrhe, bez brisanja oznake porekla Deep Dive i bez povrede prava intelektualne i industrijske svojine na bilo koji način.

Svi ostali proizvodi ili usluge koji se pominju na ovom sajtu, a nose zaštitni znak organizacije, kompanije, udruženja ili publikacija su njihova intelektualna i industrijska svojine i stoga nose određenu odgovornost.

Napominjemo da kršenje ove odredbe povlači momentalan prekid članstva i oduzimanje svih bodova u skladu sa članom 6. Deep Dive zadržava i pravo da preduzme sve potrebne pravne radnje.

     9. Poverljivost istraživanja

Deep Dive Panel može da vam otkrije poverljive informacije i materijale kao deo vašeg učešća u istraživanjima, projektima, upitnicima ili drugim aktivnostima u vezi sa istraživanjem tržišta, a svaka takva informacija i materijal ostaju jedino i isključivo vlasništvo njihovog vlasnika. Pomenute poverljive informacije mogu da obuhvataju (ali nije ograničeno) nove ideje za proizvode ili koncepte. Ulaskom u članstvo Panela, korisnik je saglasan da će takve informacije čuvati kao poverljiv sadržaj i da ih neće otkrivati trećim licima ili koristiti poverljive informacije u bilo koju svrhu osim isključivo u svrhu učešća u Deep Dive istraživanjima i u skladu sa ovim Uslovima i pravilima. Izričito je zabranjeno kopiranje i čuvanje sadržaja istraživanja (npr. pravljenje skrinšotova) za bilo koje druge svrhe osim za izveštavanje Panela o mogućim greškama.

Ukoliko korisnik prekrši ovu obavezu, pored oduzimanje svih bodova i ukidanja članstva i naloga na Panelu, može da bude odgovoran i za novčanu nadoknadu prema Deep Dive-u i/ili našim klijentima za štetu nastalu kršenjem ovog pravila.

     10. Linkovi

Deep Dive Panel može da koristi linkove ka drugim sajtovima koji nisu pod našom kontrolom, već pod kontrolom trećih lica (osoba ili pravnih lica). Deep Dive ne odgovara za sadržaj tih sajtova niti prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke koje korisnik može da pretrpi zbog pristupa takvim sajtovima ili materijalu koji prezentuju.

     11. Dostupnost

Iako Deep Dive nastoji da sajt Panela bude dostupan korisniku 24 sata dnevno, nećemo snositi odgovornost za nedostupnost u bilo kom trenutku ili u bilo kom periodu, zbog neophodnog servisiranja i ažuriranja, tehničkih poteškoća ili više sile.

    12. Odricanje od garancija

Korišćenjem sistema nagrađivanja Panela, korisnik prihvata i slaže se da Deep Dive nije banka niti bilo koji drugi oblik finansijske institucije i da poeni dodeljeni korisniku nisu gotovinski depozit, neki oblik plate, ne podležu kamati, te da predstavljaju samo unose na nalogu korisnika koji vam daju pravo na iznos određenih poena, ako ih iskoristite u skladu s navedenim uslovima korišćenja. Korisnik se dalje slaže da iznos poena iskoristi na način i prema procedurama opisanim u ovim uslovima korišćenja ili u opisu svakog pojedinačnog vaučera, koji Deep Dive može vremenom izmeniti.

     13. Ograničena odgovornost

Korisnik se slaže da DD ili njegovi klijenti ni u kom slučaju ne mogu biti odgovorni za posebnu, slučajnu, kažnjivu, posledičnu ili nastalu štetu, ne mogu snositi naknadu štete za gubitak profita, štetu uzrokovanu gubitkom ili povredom privatnosti, sigurnosti podataka i neispunjavanja bilo koje obaveze koja može da nastane iz vašeg članstva ili su u vezi sa bilo kakvim kršenjem propisa ili drugim aspektom kompletnog ugovora ili tačnošću sadržaja sajta, bez obzira na to da li je Deep Dive obavešten o mogućnosti nastanka takve štete ili čak i u slučaju kvara ili delikta (uključujući i nemar).

Ni u kom slučaju odgovornost Deep Dive-a neće preći stvarnu prodajnu vrednost vaučera povodom kojeg može nastati spor. Ako se spor odnosi uopšteno na korišćenje programa, odgovornost Deep Dive-a se ograničava na tržišnu vrednošću vaučera na malo za koji se važeći/ neiskorišćeni/ne otkazani bodovi mogu zameniti.

Osim toga, Deep Dive ne garantuje da su njegova web stranica ili neke druge web stranice ka kojima vode linkovi slobodni od kompjuterskih virusa ili bilo kojih drugih zlonamernih softvera. Svaki softver koji može da se preuzme sa sajta kojim upravlja treće lice spada pod odgovornost tog trećeg lica. Deep Dive ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koju izazivaju virusi ili nastalu na drugi način kao rezultat korisnikovih preuzimanja takvih softvera.

     14. Obeštećenje

Korisnik se slaže da obešteti, brani i podrži Deep Dive zajedno sa zaposlenima, direktorima i partnerima od i protiv bilo kakvih potraživanja, gubitaka, štete, odgovornosti, tužbi, kazni, izdataka i/ili troškova, uključujući, ali ne ograničavajući se na razumne iznose troškova advokata i sudskih troškova, koji proizilaze iz, rezultiraju ili su izazvani, bilo direktno ili indirektno: (i) korisnikovom povredom ili kršenjem ovih Pravila i uslova korišćenja; i/ili (ii) korisnikovim korišćenjem, učešćem i/ili pristupom uslugama koje se nude na našem sajtu.

     15. Sigurnost

Naš sajt preduzima stroge mere kako bi se osiguralo da se svaki aspekt ličnih informacija korisnika čuva na bezbednom mestu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Sve informacije u vezi sa ličnim podacima se kodiraju korišćenjem Secure Socket Layer tehnologije (SSL). Pratimo opšte prihvaćene standarde za zaštitu ličnih podataka i tokom prenosa i nakon prijema. Ipak, nijedan metod prenosa putem interneta ili metod elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Iako se trudimo da koristimo komercijalno prihvaćena sredstva za zaštitu ličnih podataka korisnika, ne možemo da garantujemo apsolutnu bezbednost.

     16. Privatnost

Panel obrađuje podatke o ličnosti korisnika u skladu sa propisima Republike Srbije. Za više informacija o načinima prikupljanja, korišćenja i objavljivanja ovih informacija od strane Deep Dive-a vidite Politiku privatnosti.

Pojedine podatke o ličnosti Korisnika sajta možemo prikupiti i upotrebom kolačića. Za više informacija o tome vidite Politiku kolačića.

     17. Važeći zakon

Navedena pravila i uslovi korišćenja, kao i bilo koji amandman na njih i bilo koji spor ili potraživanja u vezi sa njima ili njihovom temom, podležu zakonima Republike Srbije.

     18. Nadležnost

U slučaju spora, nadležan će biti stvarno i mesno nadležan sud na teritoriji Republike Srbije.

     19. Stupanje na snagu i dopune Uslova korišćenja

Uslovi korišćenja stupaju na snagu dana 01.06.2022. godine.

Deep Dive zadržava pravo na izmenu, dopunu ili uklanjanje određenih stavki iz Uslova korišćenja, u bilo koje vreme. Izmene i dopune stupaju na snagu danom objavljivanja teksta na web stranici Panel-a, osim ukoliko u samom tekstu ne bude naveden kasniji datum. Korisnik se slaže da redovno proverava Pravila privatnosti i Uslove korišćenja, kako bi bio siguran da je upoznat sa svim izmenama. Korisnik će biti obavešten o izmenama Pravila privatnosti i Uslova korišćenja isticanjem obaveštenja na našem sajtu i/ili putem emaila. Smatra se da je korisnik Panela saglasan sa izmenama i dopunama Uslova korišćenja, ukoliko nakon stupanja na snagu istih, nastavi sa korišćenjem našeg sajta.

     20. Razno

Ovi Uslovi korišćenja, uključujući i Politiku privatnosti koja čini sastavni deo Uslova korišćenja, kao i dodatna pravila ili uslovi sadržani na ovom sajtu za pojedine aktivnosti i uvide koje obezbeđujemo, kao i saglasnosti koju ste dali na sajtu, čine ceo sporazum između korisnika i Deep Dive Panela. Ukoliko se bilo koja odredba celog Sporazuma od strane nadležnog suda proglasi nevažećom, ostale odredbe ostaju pravosnažne.

     21. Komunikacija

Bilo kakvo obraćanje ili obaveštenje poslato korisniku Panela u skladu sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja smatraće se isporučenim ukoliko je poslato elektronskom poštom na poslednju poznatu email adresu člana panela. Sva komunikacija (osim ličnih podataka i podataka iz člana 10 Uslova korišćenja) i sadržaja poslatog ili prenetog putem Deep Dive Panela, tretira se ne-poverljivim i nezaštićenim podacima, osim ukoliko nije posebno naznačeno sa vaše strane ili pre, ili istovremeno sa, slanjem ili prenosom takve komunikacije.

Uslovi korišćenja | Deep Dive